Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.ponozkarna.eu

Provozovatelem internetového obchodu jeMYJÓMI družstvo invalidů, se sídlem

Špitálka 91/23, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 028 36 823, DIČ: CZ 028 36 823 zapsané v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5449

(dále jen „Prodávající“).

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu: 1387707434/2700,

IBAN: CZ36 2700 0000 0013 8770 7434,

telefonní kontakt: +420 603 394 320,

e-mail: info@ponozkarna.eu

www: www.myjomi.cz, www.ponozkarna.eu

I.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou zpracovány v souladu s ust. § 1751

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

OZ“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a zákazníkem

(dále též jen „Kupující“).

Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ a jedná v rámci své

podnikatelské činnosti.

Kupujícím může být jak spotřebitel ve smyslu ust. § 419 OZ (dále jen

spotřebitel“), tak osoba od spotřebitele odlišná. Nestanoví-li tyto dále VOP

výslovně jinak, vztahují se jak na spotřebitele, tak na osoby od spotřebitele

odlišné.

Prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové

adrese www.ponozkarna.eu (dále jen „Internetové stránky“) může být mezi

Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva, k čemuž prezentace

Prodávajícího na těchto Internetových stránkách směřuje.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP a potvrzuje, že

je s nimi řádně seznámen. S těmito VOP má Kupující možnost seznámit se v

dostatečném časovém předstihu před uzavřením kupní smlouvy.

V případě jakýchkoli rozporů mají tyto VOP aplikační přednost před dispozitivní

úpravou OZ, případně jiných právních předpisů. Zvláštní ujednání mezi Kupujícím

a Prodávajícím má přednost před ustanoveními VOP.

II.

Uzavření smluvní vztahu

Umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Internetové stránky je návrhem na

uzavření kupní smlouvy.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí

objednávky, jež Prodávající Kupujícímu zašle emailem v návaznosti na provedení

objednávky Kupujícím na Internetových stránkách.

Od takto uzavřené smlouvy má Kupující právo odstoupit ze zákonných důvodů.

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, a to i po uzavření smlouvy,

v případě, že ji z kapacitních důvodů není schopen vyřídit, nebo pokud se u

nabízeného zboží na Internetových stránkách Prodávajícího zjevně zobrazuje

nesprávná cena. Případná platba Kupujícího mu v takovém případě bude bez

zbytečného odkladu vrácena. O zrušení objednávky je Prodávající povinen

Kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumět.

Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Před

finálním odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat veškeré zadané

údaje a opravit případné chyby.

III.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tedy (i) že má

vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

(ii) že se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá, (iii) že zboží odpovídá jakostí nebo provedením

smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle

smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) že je zboží v odpovídajícím množství, míře

nebo hmotnosti a (v) že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li dodané zboží výše popsané vlastnosti, má Kupující právo na odstranění

vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na

slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co

chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své

volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit

nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci

odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od

smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu

Prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo (i) na

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo

(ii) na odstranění vady opravou věci, nebo (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

nebo (iv) odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké

právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to

neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady

neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z

kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit

právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží době dvaceti čtyř měsíců od

převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že

zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží,

pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující

vadu sám způsobil, a to například jeho nesprávným používáním.

Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit emailem či formou listovní zásilky,

a to prostřednictvím kontaktů uvedených výše. Pro snazší uplatnění reklamace je

Prodávající Kupujícímu k dispozici též na uvedeném telefonním čísle.

Na dárky, které jsou Kupujícímu poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv

práva z vadného plnění. Práva a povinnosti stran takového zboží se řídí zákonnými

ustanoveními o daru. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je

spotřebitelem, uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy spotřebitelem v 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ (viz čl. IV.

těchto VOP), je spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se

zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

IV.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má

Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo

bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, nestanoví-li

OZ jinak. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozím odstavci, a Kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s

uvedením čísla objednávky, data nákupu, specifikace zakoupeného zboží a čísla

účtu pro vrácení peněz, požaduje-li tento způsob jejich vrácení. Pro odstoupení od

kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný

Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla

Prodávajícího nebo na uvedený emailový kontakt. V případě, že Kupující odstoupí

od smlouvy, zavazuje se Prodávající vrátit peněžní prostředky přijaté od

Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé

v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než

nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů

od doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem,

jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající

je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží či jiným

způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve,

než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči

Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu

a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením

zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na


dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou

povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající upozorňuje Kupujícího, že odstoupit podle tohoto článku těchto VOP

nelze mimo jiné od mluv výslovně specifikovaných v ust. § 1837 OZ, zejména

(nikoli však výlučně) pokud jde o zboží dodávané z hygienických důvodů v

uzavřeném obalu, jako jsou hygienické ochranné šátky nebo roušky.

V.

Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků

na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující ke své tíži.

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické

adresy info@ponozkarna.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle

Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský

úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo

jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně

spotřebitele.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude

důvodem nemožnosti jejího uzavření. Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího

uložena a Kupujícímu, který je spotřebitelem, Prodávající na jeho žádost umožní k

uloženým údajům přístup.

V případě sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem, a Prodávajícím, může

spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě

může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je

Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam

uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na

stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž

možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách

https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou účinné od 1.8. 2020.

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.

Facebook Instagram LinkedIn Twitter YouTube